ANBI

Onderwijsstichting Esprit en de aangesloten scholen hebben de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wettelijk is een ANBI verplicht bepaalde gegevens op de website te publiceren:

Naam van de instelling:

Esprit Scholen (in de statuten: Onderwijsstichting Esprit)

RSIN/fiscaal nummer:

8029.67.218

Adres en telefoonnummer:

Jan van Galenstraat 31
1051 KM Amsterdam
Tel. 020 – 5854811

Doelstelling:

Esprit Scholen maakt zich sterk voor multicultureel, dynamisch en internationaal onderwijs. De 14 scholen die deel uitmaken van Esprit Scholen bieden een gevarieerd onderwijsaanbod:

 

  • primair en voortgezet onderwijs
  • praktijkonderwijs tot en met gymnasium
  • internationale scholen en tweetalig havo en vwo

 

Beleid:

In het onderwijsmanifest 2018 - 2022 staan de ambities op onderwijsinhoudelijk terrein weergegeven voor de komende jaren. Het onderwijsmanifest vormt de basis voor de schoolplannen.

Onderwijsmanifest 2018 - 2022

College van Bestuur:

College van Bestuur

Raad van Toezicht:

Leden van de Raad van Toezicht

Beloningsbeleid:

Bij Esprit Scholen wordt de CAO voor Primair Onderwijs en de CAO voor Voortgezet onderwijs toegepast. Zie Arbeidsvoorwaarden.

De beloning van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is conform de normen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Jaarverslag:

In het jaarverslag worden de activiteiten van Esprit scholen beschreven en is de financiële verantwoording opgenomen.

Jaarverslag