ANBI

Esprit Scholen heeft met ingang van april 2014 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wettelijk is een ANBI verplicht bepaalde gegevens op de website te publiceren:

Naam van de instelling:

Esprit Scholen (in de statuten: Onderwijsstichting Esprit)

RSIN/fiscaal nummer:

8029.67.218

Adres en telefoonnummer:

Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Tel. 020 – 5854811

Doelstelling:

Esprit Scholen maakt zich sterk voor multicultureel, dynamisch en internationaal onderwijs. De elf scholen die deel uitmaken van Esprit Scholen bieden een gevarieerd onderwijsaanbod:

 

  • primair en voortgezet onderwijs
  • praktijkonderwijs tot en met gymnasium
  • internationale scholen en tweetalig havo en vwo

 

 

Beleid:

In het onderwijsmanifest 2013-2017 staan de ambities op onderwijsinhoudelijk terrein weergegeven voor de komende jaren. Het onderwijsmanifest vormt de basis voor de schoolplannen.

Onderwijsmanifest 2013-2017

College van Bestuur:

College van Bestuur

Raad van Toezicht:

Leden van de Raad van Toezicht

Beloningsbeleid:

Bij Esprit Scholen wordt de CAO voor Primair Onderwijs en de CAO voor Voortgezet onderwijs toegepast. Zie Arbeidsvoorwaarden.

De beloning van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is conform de normen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Jaarverslag:

In het jaarverslag worden de activiteiten van Esprit scholen beschreven en is de financiële verantwoording opgenomen.

Jaarverslag