Onderwijsmanifest

Het onderwijsmanifest van Esprit Scholen geeft de ambities op onderwijsinhoudelijk terrein weer voor de komende jaren. Het onderwijsmanifest vormt de basis voor de schoolplannen.

Missie

Uitgangspunt bij alles wat Esprit Scholen doet en besluit is de betekenis van ons handelen voor onze leerlingen. Wij beschouwen het als onze opdracht om hoogwaardig onderwijs te bieden in een optimale leeromgeving, om jonge mensen voor te bereiden op vervolgonderwijs en een volwaardige deelname aan de samenleving.

Visie

Wij streven naar een leer- en werkomgeving die voor alle betrokkenen attractief, grijpbaar en betekenisvol is. De sterkste organisatie en de beste resultaten ontstaan vanuit het maximaal ontwikkelen van de talenten van mensen.

6 pijlers

Het onderwijsmanifest kent 6 pijlers:

  1. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs
  2. Internationalisering
  3. School in verbinding met de omgeving
  4. Werkgeverschap en werknemerschap
  5. Onderwijskundig leiderschap
  6. Rekenschap en integriteit

Lees meer over Het onderwijsmanifest 2013-2017

Read more about The education manifesto 2013-2017