Klachten en integriteit

Op deze pagina vindt u informatie over afhandeling van klachten en geschillen, melding misstanden, gedrag en integriteit en contactpersonen.

Klachten

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.

Indien dat echter, gelet op de aard van de klachten, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van Esprit Scholen.

Stichting Onderwijsgeschillen

Als u na de interne afhandeling van een klacht daar toch nog behoefte toe voelt, kunt u zich wenden tot de Stichting Onderwijsgeschillen. Dit kan schriftelijk of per e-mail:

Stichting Onderwijsgeschillen
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T: 030-2809590
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Geschillen

Esprit Scholen is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen voor de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten.
Er zijn verschillende commissies die Onderwijsgeschillen in stand houdt, waaronder:

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
Deze commissie neemt klachten van ouders, leerlingen en/of personeelsleden in behandeling die gaan over gedragingen of beslissingen van een functioneel bij de school betrokken persoon.

De Commissie van beroep
Werknemers die het niet eens zijn met bepaalde besluiten van hun werkgever, kunnen daartegen in beroep gaan bij de Commissie van beroep.

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (Wet Medezeggenschap Scholen).
Deze commissie behandelt geschillen die spelen tussen het bestuur/schoolleiding en de (G)MR, bijvoorbeeld instemmings- of adviesgeschillen.

De Commissie Passend Onderwijs (GPO).
Deze commissie behandelt geschillen over toelating en verwijdering van leerlingen en over de vaststelling of bijstelling van een ontwikkelingsperspectief van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Op de website van Onderwijsgeschillen is meer informatie te vinden over de verschillende commissies.

Klokkenluidersregeling

In de Klokkenluidersregeling Esprit Scholen staat hoe en waar een medewerker een vermoeden van een misstand kan melden en op welke wijze de melding wordt behandeld.

Integriteitscode

De Integriteitscode van Esprit is bedoeld voor iedereen die binnen (en buiten) de gebouwen van Esprit werkzaam is dan wel werkzaamheden verricht en geeft aan hoe wij met elkaar en met anderen - leerlingen, ouders, externen - om willen gaan.

De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag. Je kunt denken aan hoe om te gaan met geschenken van ouders en relaties en met privégebruik van telefoon en computer, of hoe om te gaan met bedrijven wanneer je verantwoordelijk bent voor inkoop en hoe om te gaan met niet integer handelen van collega’s.

Meldcode & meldplicht

De wet verplicht het onderwijsveld om een Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben. Het doel van deze verplichting is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

LEES MEER

Interne & Externe vertrouwenspersonen

Overal waar mensen samen zijn, kunnen zij last krijgen van ongewenste omgangsvormen en integriteitschendingen. Te denken valt aan pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik.

MEER OVER DE VERTROUWENSPERSONEN

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.