Vertrouwenspersoon

Intern & Extern

Interne Vertrouwenspersonen

Ouders en leerlingen kunnen zich wenden tot  de interne vertrouwenspersoon van de eigen school. Contactgegevens van de interne vertrouwenspersoon vindt u op de website van desbetreffende school.

Meer informatie over de taken en bevoegdheden van de interne en externe vertrouwenspersoon is  te vinden in de klachtenregeling

Esprit Scholen vindt het van groot belang dat de interne vertrouwenspersonen onderling en de externe vertrouwenspersonen goed samenwerken om optimale kwaliteit te leveren op het gebied van sociale veiligheid.

De contactgegevens vindt u op de website van de school.

Medewerkers van Esprit Scholen kunnen zich rechtstreeks richten tot de externe vertrouwenspersonen. 

Externe vertrouwenspersoon

-------- For English, see below --------

Overal waar mensen samen zijn, kunnen zij last krijgen van ongewenste omgangsvormen en integriteitschendingen.
Te denken valt aan pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik.

Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp van een derde, zoals de leidinggevende, de docent of de mentor. Soms is dat niet genoeg.


Werknemers van Esprit Scholen kunnen dan terecht bij de externe vertrouwenspersoon.
Esprit Scholen heeft expliciet voor twee externe vertrouwenspersonen gekozen, een man en een vrouw,
op basis van een advies van CvB/MT en GMR. 


Alice Vlottes heeft als projectleider Pestweb veel te maken gehad met pesten en digitaal pesten
(site en hulplijn tegen pesten). Zij heeft vele vragen van ouders en docenten beantwoord en geadviseerd
hoe om te gaan met sociaal onveilige situaties. Ook docententeams heeft zij getraind in de aanpak van pesten.
Als mediator heeft zij de vaardigheden om met succes bij conflicten te bemiddelen, zodat mensen weer met elkaar
on speaking terms komen en goede afspraken met elkaar kunnen maken. Zij is schoolpsycholoog op het voortgezet onderwijs en docent op een Hogeschool geweest.
Verder vervulde zij de functie van vertrouwenspersoon op een Hogeschool. Naast haar functie als adviseur/vertrouwenspersoon werkt zij in een gezondheidscentrum als psycholoog.

Herman van der Wind heeft als vakbondsbestuurder veel mensen begeleid bij het bespreken en oplossen van knelpunten tussen medewerkers en leidinggevenden. Als bemiddelaar bij gesprekken tussen daders en slachtoffers heeft hij ervaren, dat ook in de moeilijkste situaties mensen elkaar kunnen bereiken. Herman biedt als vertrouwenspersoon een luisterend oor, denkt mee in oplossingen en daagt uit om ook naar het belang van de ander te kijken. De oplossing ligt vaak niet in het vasthouden aan het eigen gelijk maar in de nuance en het gedeelde belang. Die ervaring heeft hij ook als voorzitter van bezwaren- en geschillencommissies. Herman is betrokken bij het behandelen van ingediende klachten over ongewenst gedrag en is mediator.

 

Naar boven

External confidential advisor

-------- English --------

Everywhere where people come together, they can suffer from inappropriate behaviour and violations of integrity. Examples of this are bullying, discrimination, (sexual)intimidation and misuse of power.

Often the matter can be resolved by talking to each other, perhaps with the help of third person, such as the line manager, the teacher of the mentor. Sometimes that is not enough.

Staff members of the Esprit schools can consult the external confidential advisor. The Esprit Schools have explicitly chosen to appoint two external confidential advisors, a man and a woman. This, on the basis of advice from the Board of Governors, the Management Team and the General Participation Council.


Alice Vlottes: As project leader of Pestweb (website and help line against bullying) Alice Vlottes has wide experience with bullying and with cyber bullying.  She has answered many questions from parents and teachers and advised how to deal with unsafe social situations. She has also trained teams of teachers in how to deal with bullying. As a qualified mediator she has the skills to successfully mediate conflicts zo that people can return to being on speaking terms with each other and make good agreements with each other. She has been a school psychologist and a teacher in Higher Education. In addition, she was confidential advisor at a University for Applied Sciences. Besides her function as advisor/confidential advisor she works in a Health Centre as a psychologist.

Herman van der Wind: As union mananger Herman has accompanied a lot of people with solutions for or conversations about problems between staff members and executives. 


Internal Confidential advisor

Students and parents can consult the internal confidential advisor of their own school. You can find contact details for the internal confidential advisor on the website of the school.

You can find more information about the roles and responsibilities of the internal and external confidential advisors in the Complaints Procedure.

Esprit School considers it very important that the internal and external confidential advisors work constructively together to deliver optimal quality in the area of social safety.

Naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiƫle cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.