Centraal bureau

  

Het Centraal Bureau levert ondersteunende diensten voor het primaire proces en bestaat uit de afdelingen:

Het Centraal Bureau ontwikkelt en coördineert het beleid van deze aandachtsgebieden. Op de scholen zelf zijn decentrale adviseurs en medewerkers op deze aandachtsgebieden werkzaam. Ze vallen hiërarchisch onder de betreffende school.

Facilitaire Zaken en Duurzaamheid

De afdeling Facilitaire Zaken en Duurzaamheid (FZD) ondersteunt en adviseert de scholen op het gebied van inkoop, gebouwenbeheer, groot onderhoud en duurzaamheid. Daarnaast begeleidt FZD nieuwbouwprojecten en renovaties. Ook houdt FZD zicht op de wettelijke verplichtingen waar de scholen aan moeten voldoen, hierbij worden de relevante ontwikkelingen in de gaten gehouden. Onderdeel van het team is de centrale duurzaamheidscoördinator van Esprit die ondersteunt en adviseert in vragen en projecten rondom duurzaamheid.

Facilitaire Zaken en Duurzaamheid is bereikbaar via facilitair@cb.espritscholen.nl.

Financiën en salarisadministratie

De financiële administratie van Esprit Scholen zorgt voor de tijdige, juiste en volledige verwerking van de financiële mutaties. Daarnaast coördineert de afdeling de salarisadministratie, waarbij de nadruk ligt op de controle van de verwerkte mutaties en het zorgdragen voor tijdige betaling. De financiële administratie faciliteert de scholen bij het verantwoordingsproces van de subsidies en coördineert het gehele proces.

Facturen kunnen worden gestuurd naar facturen@cb.espritscholen.nl en de salarisadministratie is bereikbaar op sa@cb.espritscholen.nl.

Personeel en organisatie

De afdeling P&O ontwikkelt en implementeert beleid op het gebied van personeel en organisatie. Daarnaast adviseert, begeleidt en informeert de afdeling over alle zaken rondom: de instroom (werving en selectie), doorstroom (functioneren, ontwikkelen, belonen en beoordelen) en uitstroom van medewerkers. De HR administratie is bereikbaar voor alle vragen van administratieve aard rondom vacatures, personele mutaties, arbeidsovereenkomsten, etc. De verzuimadministratie is bereikbaar voor alle vragen rondom ziek- en herstel en contact met de arbodienst.

De HR administratie is bereikbaar op hradministratie@cb.espritscholen.nl en de verzuimadministratie is bereikbaar op verzuimadmi@cb.espritscholen.nl.

Informatiemanagement en kwaliteitszorg

Informatie en informatievoorzieningen worden steeds belangrijker. Met de vergaande digitalisering van werkzaamheden en een groei van informatie-gestuurd werken, is de informatievoorziening bepalender dan ooit voor de strategie en werkprocessen. Hierdoor komt de nadruk van IT steeds meer te liggen op de informatie en de functionele inrichtingskant, en dus op informatiemanagement. De afdeling informatiemanagement (IM) zorgt voor de vertaling van de informatiebehoeften -die uit de verschillende onderwijs- en bedrijfsprocessen ontstaan- naar de informatievoorzieningen die deze processen ondersteunen. De informatievoorzieningen bestaan uit mensen en middelen, zoals de informatie zelf, de applicaties en de ICT-infrastructuur. IM is ontstaan vanuit de behoefte om meer grip te krijgen op een snel veranderd informatielandschap en de bijbehorende snel veranderende IT (mogelijkheden). Daarbij speelt ook regelgeving, zoals de AVG, een steeds grotere rol.

Kwaliteitszorg is een belangrijk onderwerp. Het team adviseert het CvB en de scholen gevraagd en ongevraagd over onderwijskundige kwesties en draagt bij aan de (door)ontwikkeling van de kwaliteitszorg op bestuurs- en schoolniveau. De activiteiten bestaan uit het maken en bewaken van beleid, het uitvoeren van data-analyses en het rapporteren en adviseren over Onderwijskwaliteit.

Het team applicatiebeheer valt onder Informatiemanagement en draagt zorgt voor het algehele applicatiebeheer van de centrale (administratieve) applicaties. Hierbij kan worden gedacht onder andere aan: Magister, ParnasSys, Afas, Facet, DUO, Vensters, etc. Zij zijn verantwoordelijk voor de centrale inrichting, het gebruikersbeheer en de beveiliging van de betreffende applicaties.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.