Meldcode & Meldplicht

 Het doel van deze verplichting is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

1. De Meldcode

De wet verplicht het onderwijsveld om een Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben. Het doel van deze verplichting is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat dus om misbruiksituaties in de privésfeer en voor situaties in de huiselijke sfeer.

Omdat alle medewerkers van Esprit Scholen zich aan de hierna beschreven Meldcode moeten houden, is het goed om te weten wat je moet doen als je een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling hebt.

De Meldcode is op schoolniveau nader uitgewerkt. Zo heeft iedere school een aandachtsfunctionaris, die op de hoogte is van de Meldcode en advies geeft bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling en de daarbij te nemen stappen.

Het CvB van Esprit Scholen heeft de volgende Meldcode vastgesteld en verklaart het bijgevoegde stappenplan en uitgeschreven afwegingskader (bijlagen 1 en 2) van toepassing op alle Esprit scholen.

Het CvB verwacht van een medewerker die werkzaam is bij Esprit Scholen dat deze in alle contacten met leerlingen en hun ouders attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en dat zij effectief reageren op deze signalen. Er zijn op de website signalenkaart.nl lijsten met signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling. Voorzichtigheid is geboden. Het opmerken van één of enkele signalen hoeft geen grond te zijn voor een vermoeden van kindermishandeling.

Bij het vermoeden van huiselijke geweld of kindermishandeling neemt de medewerker de beslissing:

Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk of is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Als hulpmiddel om te komen tot een goede beslissing is een afwegingskader ontwikkeld dat sinds 1 januari 2019 verplicht doorlopen moet worden. Dit beslissingskader is als bijlage aan deze mail toegevoegd.
 

Definities

Huiselijk geweld is lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten.

Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard. Gewelddadige interactie die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen. En als gevolg waarvan ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

Medewerker is de beroepskracht die voor Esprit Scholen werkzaam is en die in dit verband aan leerlingen van de school  zorg, begeleiding of een andere wijze van ondersteuning biedt.

Onder leerlingen wordt verstaan de leerlingen aan wie de medewerker zijn professionele diensten verleent.  
 

Wat moet een medewerker doen bij signalen of
vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling?

De medewerker moet het onderstaande stappenplan volgen:

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen;
 • Stap 2: Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling);
 • Stap 3: Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s);
 • Stap 4: Met behulp van het afwegingskader bepalen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen;
 • Stap 5: Bij acute of structurele onveiligheid melden bij Veilig Thuis.

De medewerker moet de schoolleider onmiddellijk informeren over de voorgenomen stappen.

De schoolleider informeert het CvB over vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling /als er een melding bij Veilig Thuis is gedaan.

Naar boven

2. De Meldplicht

Sinds 1999 geldt de wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs. Doel van de wet is te voorkomen dat zedendelicten door scholen intern worden opgelost, met als mogelijk gevolg dat die medewerker op dezelfde school of elders opnieuw een zedendelict pleegt.

Wat zijn zedenmisdrijven?

 • ontucht;
 • aanranding;
 • verkrachting;
 • grooming;
 • schennis van eerbaarheid;
 • kinderporno bezitten, bekijken of verspreiden;
 • een seksuele relatie met een minderjarige.

Voor welke situaties geldt de wet?

De handelingen moeten hebben plaatsgevonden tussen een medewerker van de onderwijsinstelling en een minderjarige leerling, binnen of in samenhang met de schoolsituatie. Het kan dus gaan om een situatie op je eigen school of op een van de andere Esprit-scholen.

Wie moet het melden?

Elk medewerker van de school is meldplichtig. Daaronder vallen niet alleen personeelsleden, maar ook personen die buiten dienstverband werkzaamheden verrichten voor de school, zoals stagiaires, schoonmaakpersoneel, uitzendkrachten en vrijwilligers.

Wanneer moet je melden?

Op grond van deze wet moeten alle medewerkers die het vermoeden hebben van òf informatie krijgen over een mogelijk zedendelict gepleegd door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling zich onmiddellijk te wenden tot de schoolleider of het CvB. De voorgeschreven gang van zaken bij een melding van seksueel misbruik aan het bevoegd gezag is opgenomen in bijlage 3.

Waar moet het gemeld worden?

Als je weet of als je het vermoeden hebt dat een medewerker een zedendelict heeft gepleegd dan moet je dat direct melden aan de schoolleider of aan het CvB. De schoolleider stelt het CvB op de hoogte als hij/zij op de hoogte is gesteld van een mogelijk zedenmisdrijf door een medewerker. Vervolgens doet het CvB aangifte bij de  politie. 

Esprit heeft ook een Integriteitscode met bijlage. Deze integriteitscode is bedoeld voor iedereen die binnen (en buiten) de gebouwen van Esprit werkzaam is en geeft aan hoe wij met elkaar en met anderen - leerlingen, ouders, externen - om willen gaan.

Wij gaan ervan uit dat we jullie met deze informatie goed op de hoogte hebben gesteld.

Bijlagen

Naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.