Medezeggenschap

Binnen alle scholen van Esprit is een Medezeggenschapsraad (MR) actief die regelmatig overleg heeft met de schooldirectie. Een vertegenwoordiging van de MR leden is te vinden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR overlegt met het College van Bestuur en adviseert of geeft instemming op besluiten van het College van Bestuur. 

Wil je meer weten over medezeggenschap op jouw school informeer dan bij een collega die actief is in een MR. Wil je meer weten over de bevoegdheden van een MR? Dan geeft de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) daar meer informatie over. De Wms is op 1 januari 2007 van kracht geworden. Het doel van de wet was de posities van leerlingen, ouders en personeel in de medezeggenschap te versterken.

i infowms.nl/wet-medezeggenschap-op-scholen/actuele-tekst-wms