Alice Vlottes
Jac Reus

Externe vertrouwenspersoon

-------- For English, see below --------

Overal waar mensen samen zijn, kunnen zij last krijgen van ongewenste omgangsvormen en integriteitschendingen. Te denken valt aan pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik.

Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp van een derde, zoals de leidinggevende, de docent of de mentor. Soms is dat niet genoeg.

Werknemers van Esprit Scholen kunnen dan terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Esprit Scholen heeft expliciet voor twee externe vertrouwenspersonen gekozen, een man en een vrouw, op basis van een advies van CvB/MT en GMR. 

Alice Vlottes heeft als projectleider Pestweb veel te maken gehad met pesten en digitaal pesten (site en hulplijn tegen pesten). Zij heeft vele vragen van ouders en docenten beantwoord en geadviseerd hoe om te gaan met sociaal onveilige situaties. Ook docententeams heeft zij getraind in de aanpak van pesten. Als mediator heeft zij de vaardigheden om met succes bij conflicten te bemiddelen, zodat mensen weer met elkaar on speaking terms komen en goede afspraken met elkaar kunnen maken. Zij is schoolpsycholoog op het voortgezet onderwijs en docent op een Hogeschool geweest. Verder vervulde zij de functie van vertrouwenspersoon op een Hogeschool. Naast haar functie als adviseur/vertrouwenspersoon werkt zij in een gezondheidscentrum als psycholoog.

A.Vlottes@bezemerschubad.nl of 088 - 144 02 00

Jac Reus heeft als tropenarts jarenlange ervaring opgedaan met andere culturen, in Nederland is hij werkzaam geweest als sociaal geneeskundige. Als lid van de ouderraad van het 4e Gymnasium heeft hij deelgenomen aan zowel de MR van het 4e Gymnasium als de GMR van Esprit Scholen.

jacreus@hotmail.com of
06 - 53181130 / 020 – 6121657

Interne vertrouwenspersoon

Ouders en leerlingen kunnen zich wenden tot  de interne vertrouwenspersoon van de eigen school. Contactgegevens van de interne vertrouwenspersoon vindt u op de website van desbetreffende school.

 

Meer informatie over de taken en bevoegdheden van de interne en externe vertrouwenspersoon is  te vinden in de Klachtenregeling.

Het jaarverslag van de externe vertrouwenspersonen (2019) vindt u hier

Esprit Scholen vindt het van groot belang dat de interne vertrouwenspersonen  onderling en de externe vertrouwenspersonen goed samenwerken om optimale kwaliteit te leveren op het gebied van sociale veiligheid.

 

--------- English ---------

External confidential advisor  

Everywhere where people come together, they can suffer from inappropriate behaviour and violations of integrity. Examples of this are bullying, discrimination, (sexual)intimidation and misuse of power.

Often the matter can be resolved by talking to each other, perhaps with the help of third person, such as the line manager, the teacher of the mentor. Sometimes that is not enough.

Staff members of the Esprit schools can consult the external confidential advisor. The Esprit Schools have explicitly chosen to appoint two external confidential advisors, a man and a woman. This, on the basis of advice from the Board of Governors, the Management Team and the General Participation Council.

 

Alice Vlottes: As project leader of Pestweb (website and help line against bullying) Alice Vlottes has wide experience with bullying and with cyber bullying.  She has answered many questions from parents and teachers and advised how to deal with unsafe social situations. She has also trained teams of teachers in how to deal with bullying. As a qualified mediator she has the skills to successfully mediate conflicts zo that people can return to being on speaking terms with each other and make good agreements with each other. She has been a school psychologist and a teacher in Higher Education. In addition, she was confidential advisor at a University for Applied Sciences. Besides her function as advisor/confidential advisor she works in a Health Centre as a psychologist.

A.Vlottes@bezemerschubad.nl of 088 - 144 02 00

 

Jac Reus: As a doctor of tropical medicine Jac Reus has many year of experience with different cultures. In the Netherlands he has worked as a doctor of social health. As a member of the parents’ council of the 4th Gymnasium hij was active in the Participation Council of the 4th Gymnasium and the General Participation Council of Esprit Schools.

jacreus@hotmail.com or 06 - 53181130 / 020 – 6121657

 

Internal Confidential advisor

Students and parents can consult the internal confidential advisor of their own school. You can find contact details for the internal confidential advisor on the website of the school.

You can find more information about the roles and responsibilities of the internal and external confidential advisors in the Complaints Procedure.

 

Esprit School considers it very important that the internal and external confidential advisors work constructively together to deliver optimal quality in the area of social safety.