Organisatie

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Esprit Scholen en is eindverantwoordelijk. De Raad van Toezicht houdt toezicht op afstand.

Management Team

De schooldirecteuren vormen samen het management team. Het management team is een belangrijk overleg- en adviesorgaan voor het College van Bestuur.

Centrale ondersteuning

Esprit Scholen wordt centraal ondersteund door de Bestuursondersteuning en de afdelingen van het Centraal Bureau.

 

                                                             Organogram Esprit Scholen: