Nieuws uit de GMR

De GMR en het College van Bestuur zijn dit schooljaar op 20 september met hun eerste vergadering begonnen. De GMR is ongeveer voor de helft vernieuwd, met name in de ouder- en leerling-geleding zijn veel mutaties. Namen van alle leden staan op het medezeggenschapgedeelte van de Esprit Scholen website.

Tot nu toe is het een drukke periode geweest met nog vijf vergaderingen hierna, vier cursusdagen en een bijeenkomst met de Raad van Toezicht. Voor geïnteresseerden staan de uitgebreide notulen op de website. In volgorde van behandeling zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

• Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), onderdeel van de Arbowet. De GMR moet instemmen met het Plan van Aanpak. De uiteindelijke toetsing is door een derde externe partij. RI&E is een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen. Er wordt zorgvuldig gekeken naar de arbeidsomstandigheden die risico’s opleveren. Het CvB heeft uit drie offertes het bureau gekozen dat dit onderzoek gaat doen. De GMR gaat akkoord met dit bureau — John Jongenelen — nadat er een presentatie in de GMR is gegeven.

• Het Bestuursformatieplan 2016-2017 is aan de GMR gepresenteerd. Aan het bestaande format is het nieuwe HR-beleid toegevoegd. De financiering is zichtbaar in de Begroting 2017.

• De voorzitter van de GMR VO heeft zitting genomen in de Bezwarencommissie Entreerecht, waarin tevens (een vertegenwoordiger van) het CvB in zit. Gezamenlijk hebben zij consensus gevonden in de voorzitter van deze commissie. In vertrouwelijkheid vinden de bijeenkomsten plaats.

Het onderwerp “Schaarstevakken” heeft aandacht van het CvB, alsmede van de gemeente Amsterdam, maar het beleid hierop wordt op de scholen zelf gemaakt en uitgevoerd.

• Ouderbetrokkenheid is het belangrijkste instrument binnen Esprit om de Sociale Ongelijkheid te lijf te gaan. Esprit besteedt hier veel aandacht aan. Het nieuwe initiatief Spring High is o.a. opgericht om kinderen meer perspectief en kansen te bieden en vroegselectie uit te bannen teneinde o.a. sociale ongelijkheid te doen verdwijnen. De kloof verkleinen tussen school en thuis is hier speerpunt. De leerlingpopulatie van Spring High heeft een divers karakter, zowel qua niveau, culturele achtergrond als sociale status. De GMR ziet in het kader van wegwerken van sociale ongelijkheid ook voordeel in de participatie van Mundus, Marcanti en DENISE om hoogopgeleide Nederlanders van buitenlandse afkomst  op school aan de leerlingen een voorbeeld te laten stellen.

• Het Eigen Risicodragerschap in het PO in plaats van deelname aan het Vervangingsfonds is terdege bestudeerd. De GMR PO heeft ingestemd met het Eigen Risicodragerschap. De steeds striktere regelgeving van het Vervangingsfonds dat niet rijmt met de schoolpraktijk heeft hierin een belangrijke doorslag gegeven; naast een gunstiger tariefstelling.

• Het Sociaal Plan Mundus College is afgesloten en alle doelstellingen zijn gehaald. Mundus is nu een gezonde school waarvan de financiën op orde zijn. Ook is de laatste beoordeling “zwak” door de inspectie omgezet in voldoende. Overigens geldt dit inmiddels voor alle Espritscholen, nergens is meer een zwakke school en alle beoordelingen van de inspectie zijn positief.

• De bijeenkomst met de Raad van Toezicht moet volgens de Good Governance Code jaarlijks plaatsvinden. Ditmaal is gekozen voor het thema: Innovatieve scholen, modegril of noodzaak? De bijeenkomst is door beide geledingen als positief beoordeeld.

• De Commissie Onderwijs van de GMR zal weer nauw worden betrokken bij de inhoudelijke organisatie van de tweede studiemiddag Inspiratie, Internationalisering en Innovatie ( 3 x I). Zo goed als zeker zal deze plaatsvinden in het najaar van 2017.

• De Opleidingscarrousel is uitgebreid en door de GMR besproken. Er wordt gekeken of de populairste cursussen ook in het Engels kunnen worden gegeven voor o.a. de medewerkers van de AICS. De GMR is van mening dat de schooldirecteuren- en rectoren op hun school meer bekendheid moeten geven aan de Opleidingscarrousel.

• Voor het eerst is de Begroting 2017 al in november beoordeeld, evenals de Meerjarenbegroting 2017-2019. De GMR heeft over beide positief advies gegeven. De Raad van Toezicht heeft uiteindelijk het laatste woord. De duidelijk leesbare begroting laat een financieel gezonde situatie zien waarin Esprit verkeert.

• De nieuwe directeur bedrijfsvoering is inmiddels alweer enige maanden aan het werk. Hij zal de notitie Duurzaamheid van de GMR proberen in te passen in de Esprit beleidsvoornemens en de reeds lopende projecten, waarover het CvB zijn uiteindelijke fiat moet geven. De directeur bedrijfsvoering neemt inmiddels zitting in de commissie Duurzaamheid.

• De Commissie Onderwijs zal zich na de kerstvakantie gaan bezighouden met het herziene Onderwijsmanifest, dat in 2017 wordt ontwikkeld en in 2018 ingaat. Alle gremia van Esprit zullen hierbij worden betrokken.

• De GMR heeft gepleit voor het vrijmaken van financiële  middelen om de leerlingen van DENISE die bij Marcanti in 4 havo komen extra Nederlands te geven. Op dit moment is de Nederlandse taal nog een struikelblok om optimaal van het havo-onderwijs gebruik te kunnen maken.

• In december staat het Medewerkersonderzoek op de agenda, dat in de eerste maanden van 2017 digitaal zal worden afgenomen. De GMR beoordeelt de vraagstelling en pas na positief advies zal Esprit het onderzoek uit laten gaan. De GMR hecht veel waarde aan dit onderzoek, omdat de GMR de knelpunten van Esprit eruit kan halen en ter discussie stelt, evenals de MR’s dat op hun school kunnen doen. Daarom vanuit de GMR een oproep aan een ieder: vul het Medewerkersonderzoek in.

• Binnenkort verschijnt de vacature Ambtelijk Secretaris GMR. Het werk is afwisselend met wisselende tijden, waarvan veel werkzaamheden vanuit de eigen school of vanuit thuis kunnen worden gedaan. De GMR hoopt dat er veel op wordt gesolliciteerd, houd het dus in de gaten.

• De leden van de GMR wensen alle medewerkers prettige feestdagen, een fijne kerstvakantie en een gelukkig en gezond 2017.

Marijke Weisglas

Ambtelijk Secretaris GMR

Terug naar de nieuwsbrief