Nieuws uit de GMR

Het spreekt vanzelf dat de GMR vergadering van 29 maart werd geopend met een nabespreking van de terreurdaden in Brussel van 22 maart en wat dit voor de Espritscholen betekent. De GMR is positief dat er meteen actie is ondernomen hoe hiermee in de scholen om te gaan. Alle scholen hebben een procedure en er is een richtlijn uitgegaan hoe de docenten in de klassen met de leerlingen gesprekken kunnen voeren. Doel is om polarisatie te vermijden.

Positief advies Spring High

De ontwikkelingen binnen Esprit gaan snel. Sinds de vorige Nieuwsbrief heeft de GMR positief geadviseerd over de intentieverklaring om Spring High op te richten, een school voor leerlingen van 10 tot 16 jaar, waarmee wordt vermeden dat leerlingen op jonge leeftijd voor hun toekomst moeten kiezen. Spring High is zich aan het profileren met als speerpunt Health en Sport, waarin leerlingen van alle niveaus onderwijs volgen. De GMR was niet verrast door deze ontwikkeling, omdat het College van Bestuur hier in zijn Werkplan al melding van heeft gemaakt, zij het dat het daarin nog Teenage College werd genoemd. Naar aanleiding hiervan is besloten om vanaf komend Werkplan CvB het Werkplan gedetailleerder in de GMR te bespreken.

Eigen pand Cartesius 2

Niet alleen Spring High is een nieuwe ontwikkeling, dit geldt ook voor Cartesius2, dat iedere GMR-vergadering wordt geagendeerd. Cartesius2 heeft het vertrouwen van de GMR en zeker nu er met bijna honderd brugklasleerlingen kan worden gestart in een eigen pand op de Passeerdersgracht. De GMR heeft vertrouwen in Cartesius2 nu alle zaken die nodig zijn om een school te laten functioneren, zijn ontwikkeld of in een ver stadium van ontwikkeling zijn.

DENISE breidt uit

DENISE is natuurlijk ook nog een jonge loot aan de Espritstam, maar is door het ontstaan van nog nieuwere scholen een vertrouwd gegeven geworden waar binnen de GMR wat minder nadruk op wordt gelegd. De GMR is blij dat er uitbreiding van de schoolruimte komt, maar is van mening dat DENISE toe is aan een eigen gebouw waarmee het ruimer in haar jasje komt te zitten.

Nieuw pand AICS

De AICS gaat DENISE hierin voor met de uiteindelijke gemeentelijke goedkeuring van een geheel nieuw te bouwen pand op de A.J.Ernststraat, waar inmiddels alle voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Het huidige gebouw van de AICS is voor de GMR een dankbare vergaderlocatie, maar de GMR gunt de AICS na acht jaar strijden haar nieuwe schoolgebouw.

Nieuws vanuit de deelcommissies

De Deelcommissie binnen de GMR zijn volop bezig.

De Commissie Onderwijs heeft de Esprit-studiemiddag mede geïnitieerd die door het College van Bestuur verder is uitgewerkt. Had deze commissie er aanvankelijk een hard hoofd in of de studiemiddag daadwerkelijk tot stand zou komen, niets bleek minder waar: op 11 mei was er een bijeenkomst op het Marcanti College die klonk als een klok. Rubiah Balsem van het Centraal Bureau heeft zich hierin ontpopt als een professioneel evenementenbureau, waarvoor de GMR haar erkentelijk is.

De Commissie Financiën volgt nauwgezet de ontwikkelingen op financieel gebied en denkt daadwerkelijk hierin mee. Hierdoor kon de gehele GMR zich vinden in de besteding van de Bestemmingsreserve 2016 en zijn de adviezen over de maandelijkse flexrapporten binnen de GMR tot nu toe een hamerstuk.

De Commissie HRM heeft zich over diverse takken van dit specialisme gebogen en heeft het voorwerk voor de gehele GMR gedaan. Hierdoor kon de GMR rap besluiten nemen. Zo is er ingestemd met het instellen van Bedrijfs Maatschappelijk Werk, dat zich vooral zal richten op problemen van werknemers die ziekteverzuim kunnen gaan veroorzaken. Terugdringen van het ziekteverzuim blijft een speerpunt, omdat Espritbreed het percentage van 5% nog niet is gehaald. Dit hogere percentage komt door kortdurende ziekmeldingen tijdens de griepgolf, maar vooral door een vrij groot aantal medewerkers dat helaas langdurig ernstig ziek is. Een ander onderwerp binnen HRM is de Klachtenregeling die met een aantal kleine wijzigingen is vervolmaakt. Ten slotte op HRM-gebied is de beleidsnotitie Taakbeleid VO door het College van Bestuur op tafel gelegd. De GMR heeft hierover instemming verleend, hetgeen erop neer komt dat er centraal een aantal richtlijnen is vastgesteld waarbinnen op schoolniveau nadere afspraken gemaakt dienen te worden waarover de MR instemming heeft.

De Commissie Duurzaamheid heeft een uitvoerige beleidsnotitie bij het College van Bestuur neergelegd, waar meteen in het nieuwe schooljaar op terug wordt gekomen. In de tussentijd heeft het College van Bestuur gelegenheid om hier op beleidsniveau invulling aan te geven. Overigens heeft het College van Bestuur reeds laten weten dat zijn standpunten niet ver uiteenloopt met die van de Deelcommissie Duurzaamheid van de GMR.

De Commissie Groei en Krimp is niet meer bijeen geweest omdat er zich geen nieuwe zaken hebben aangediend.

Verder op de agenda

De meest recente ontwikkelingen zijn de nieuwe cao-PO en cao-VO en welke uitwerking deze hebben op de scholen van Esprit. In de volgende nieuwsbrief zal de GMR hier nader op ingaan.

In de laatste vergadering heeft de GMR zich uitgesproken over het kerstpakket 2016, waarin duidelijk is geworden dat de GMR geen sturing wenst in de richting van schenken aan goede doelen, maar dit graag over wil laten aan iedere individuele medewerker.

Voor komend schooljaar zal het thema Sociale Ongelijkheid een discussiepunt binnen de GMR vormen. Uitgangspunt zal zijn wat Esprit Scholen hierin kan betekenen om dit op schoolniveau terug te dringen.

Nieuwe leden nog niet bekend

Graag had de GMR de namen genoemd van zijn nieuwe leden in het komend schooljaar en hen welkom heten, maar het is nog niet helemaal duidelijk wie dit zijn. Op 28 juni is de laatste GMR vergadering van dit jaar waar dit hopelijk wel kan. Dit wordt een belangrijke vergadering, omdat het College van Bestuur veel nieuwe beleidsnotities zal presenteren waar de GMR in het nieuwe schooljaar zijn tanden zal zetten.

Marijke Weisglas, Ambtelijk secretaris GMR

Terug naar de nieuwsbrief