Nieuws uit de GMR

Net na de kerstvakantie werd de GMR opgeschrikt door het nieuws dat Paul Dekker is overleden aan de gevolgen van kanker. Paul zat als personeelsvertegenwoordiger van Marcanti College in de GMR en blonk uit in zijn kennis over de cao en andere rechtspositionele zaken. Hij wordt gemist. Voorzitters Sjaak Meerdink en Bert Lahuis waren bij de crematie aanwezig. 

Luuk Brouwer neemt tijdelijk de positie van Paul Dekker over. Luuk is voorzitter van de MR van Marcanti College.

Bijeenkomsten

In december heeft er in de nieuwe medewerkerskamer van het Mundus College een bijzonder geslaagde bijeenkomst met de Raad van Toezicht plaatsgevonden. In 4 subgroepen zijn actuele onderwerpen met elkaar besproken, waardoor de Raad van Toezicht en de GMR elkaar beter hebben leren kennen en weten vanuit welke visie er wordt gewerkt.

Van de herfst tot de kerst 2015 zijn er ook 2 cycli van vergaderingen geweest: de GMR-College van Bestuur vergadering die 2 weken later wordt gevolgd door de onderlinge GMR-vergadering waarin besluiten worden genomen. Zo is er o.a. ingestemd met de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2020, het risicodragerschap voor de Ziektewet, de functiemix en promotiecriteria en de secundaire arbeidsvoorwaarden reiskostenvergoedingen en arbo hulpmiddelen. 

Scholen op de standaardagenda

DENISE is nu een operationele school en inmiddels is Cartesius 2 in oprichting. Cartesius 2 is formeel een locatie van het Cartesius Lyceum, maar gaat geheel zelfstandig opereren. De GMR volgt de ontwikkelingen rondom Cartesius 2 nauwlettend en deze nieuwe school is dan ook een terugkerend onderwerp op de agenda. De reorganisatie van het Mundus College was de afgelopen maanden eveneens een terugkerend agendapunt. Nu de reorganisatie van het Mundus College in positieve zin bijna is afgerond, verdwijnt dit onderwerp van de standaardagenda.

Nieuwe werkwijze met deelcommissies

De statuten en reglementen van de MR en GMR zijn geactualiseerd en in de GMR bekrachtigd, evenals het geactualiseerde verkiezingsprogramma. Binnen de GMR spiegelt de nieuwe werkwijze met deelcommissies zich steeds meer af. Het meeste werk wordt inmiddels tijdens de commissievergaderingen gedaan. In de GMR-vergadering nemen onderwerpen hierdoor minder tijd in beslag, maar de besluiten vallen uiteraard in de onderlinge GMR-vergadering.

De deelcommissies zijn:

•  Financiën
•  HR
•  Onderwijs

•  Duurzaamheid

•  Groei en Krimp, en met name de rol van medezeggenschap hierin.

Verkiezingen komen er weer aan

Bijzonder belangrijk is dat op de scholen de MR en GMR  verkiezingen er weer aan komen. De reglementen hierover zijn naar de voorzitters toegestuurd en het dagelijks bestuur van de GMR adviseert om tijdig met de verkiezingen te beginnen. Dit ook met het oog op de uren in het rooster van MR- en GMR-leden.

Voor meer gedetailleerdere informatie verwijs ik naar het gedeelte Medezeggenschap van de website van Esprit waarop de notulen zijn gepubliceerd.

Marijke Weisglas, Ambtelijk secretaris GMR

Terug naar de nieuwsbrief