Gezamenlijke HR-strategie, inkleuring per school

In 2015 spraken College van Bestuur, schoolleiders en P&O met elkaar over een gezamenlijke HR-strategie van Esprit Scholen. Op de voorgenomen plannen heeft de GMR positief gereageerd. Er zijn 4 thema’s gekozen: strategische personeelsplanning, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en leiderschap. De thema’s worden nu verder uitgewerkt en per school ingekleurd.

Aanleiding voor een gezamenlijke HR-strategie

De sectorakkoorden PO en VO en ons Onderwijsmanifest waren het vertrekpunt voor een gemeenschappelijk HR-beleid van Esprit Scholen. De wens om een gezamenlijk HR-beleid te formuleren, ontstond vanuit een behoefte aan meer focus en een beter zicht op bereikte resultaten.

Een gezamenlijke strategie koppelt organisatiedoelen aan HR-investeringen, geeft richting en focus, en plant en bewaakt de realisatie van deze investeringen. Professionalisering van medewerkers en leidinggevenden – in de context van de lerende organisatie – is daarbij essentieel.

Roep om professionaliteit

Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Dat vraagt van ons onderwijs een brede focus op leren en een hoge kwaliteit van basisvaardigheden. Om eigentijds, toekomstbestendig onderwijs te bieden, zijn scholen nodig met een professionele cultuur. De ontwikkeling naar een lerende organisatie met het streven bekwaam te zijn én te blijven wordt steeds belangrijker.

Lerende organisatie

Esprit Scholen ziet een lerende organisatie als een organisatie die zich continu verbetert en het beste in elke leerling naar boven haalt. Daarbij stellen we professionaliteit van alle medewerkers centraal. En leveren medewerkers een cruciale bijdrage aan de schoolontwikkeling. Hoe? Dit realiseren we door: samen veranderen en ontwikkelen, samen leren, samen werken en gedeeld leiderschap. In de schoolcultuur die we voor ogen hebben wordt professionele ruimte geboden. Zodat teams binnen de gestelde kaders keuzes maken die passen bij datgene wat voor de leerling nodig is.

4 speerpunten

Met die opdracht voor ogen zijn de volgende 4 speerpunten gekozen:

1.  strategische personeelsplanning
2.  mobiliteit
3.  duurzame inzetbaarheid/ vitaliteit
4.  leiderschap

 

Esprit Scholen kiest nadrukkelijk voor een gezamenlijke HR-strategie met een inkleuring per school. Met deelnotities en deelplannen vullen we de gekozen 4 thema’s verder inhoudelijk in. Het afgelopen jaar is op de meeste thema’s al een start gemaakt in de scholen.

Meer weten?

Lees de notitie strategisch HR-beleid Esprit Scholen

Bekijk de meerjarenplanning

Terug naar de nieuwsbrief