Nieuws uit de GMR

Vincent Koerse van de AICS is de nieuwe vicevoorzitter van de GMR VO. De vacature voor de vicevoorzitter van de GMR PO staat nog open. En er gebeurde nog veel meer. Zo krijgt DENISE binnenkort een eigen – voorlopige – Deelraad en heeft de GMR positief ingestemd met de invulling van de WKR.

Organisatie GMR

 • De GMR werkt volgens een vaste cyclus. De agenda wordt opgesteld in een vergadering van het Dagelijks Bestuur, in samenspraak met het College van Bestuur. Hiervoor is gekozen omdat medezeggenschap de zeggenschap volgt. Een week later worden de definitieve agenda plus bijbehorende stukken verstuurd naar de GMR-leden. De informatieve vergadering GMR met het College van Bestuur vindt de week daarna plaats. 2 weken later volgt de besluitvormende onderlinge vergadering van de GMR.
 • De GMR is een groot orgaan; momenteel 21 leden met nog enkele vacatures. De GMR werkt daarom met 3 commissies die het voorwerk doen:

  • De Commissie Financiën bestaat al enkele jaren.
  • De Commissie HRM – personeelszaken – is net gestart met een 1e bijeenkomst.
  • De Commissie Onderwijs start deze maand.

 Door met commissies te werken, kan de GMR dieper op zaken ingaan

Actuele Zaken

 • DENISE – De nieuwe internationale school Esprit Scholen – is inmiddels operationeel. Het is dan ook wenselijk een Voorlopige Deelraad in te stellen en DENISE niet meer door andere scholen te laten vertegenwoordigen in de GMR. Het ziet ernaar uit dat de Voorlopige Deelraad binnenkort kan worden ingesteld. Hiermee heeft de GMR nog niet haar instemming voor het oprichten van DENISE gegeven.
 • Het Sociaal Statuut is aangepast en aangevuld met een Sociaal Plan dat zich tot dusver met name op het Mundus College richt. De AOB houdt binnenkort op het Mundus College een ledenraadpleging.
 • De Wet Werk en Zekerheid is een bijzonder ingrijpende verandering voor de rechtspositie van werknemers. De GMR is hierover geïnformeerd en heeft uitleg gekregen hoe deze wet zich verhoudt tot het Sociaal Plan.
 • De ziekteverzuimcijfers worden per kwartaal aan de GMR overhandigd. Met name de Commissie HRM houdt zich hier momenteel mee bezig.
 • De Begroting is aan de GMR gepresenteerd. Hierover is positief geadviseerd met als randvoorwaarde dat de GMR 3-maandelijks over de stand van zaken bij het Mundus College wordt geïnformeerd.
 • De Werkkostenregeling is ter advies voorgelegd. Voor de invulling van Esprit Scholen is positief geadviseerd, o.a. over de punten van het Fietsenplan en de bijdrage Fitness.
 • De GMR ziet graag dat er in de Procedure werving en selectie Schoolleiders meer inbreng is van de school die het betreft. Het ziet ernaar uit dat het College van Bestuur dit zal honoreren. Binnenkort wordt de vernieuwde procedure ter advies aangeboden in de GMR.

>> Terug naar de nieuwsbrief