Andreaspenning voor Ruth Kervezee, voorzitter College van Bestuur

30 augustus 2021

Vandaag, 30 augustus 2021, heeft Ruth Kervezee de Andreaspenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Marjolein Moorman. Zij ontvangt de onderscheiding voor haar grote inzet voor het Amsterdamse onderwijs, onder meer als voorzitter van het College van Bestuur van Esprit Scholen. De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet. De uitreiking van de penning valt samen met haar vertrek als Voorzitter College bij Esprit Scholen. Meer informatie over de uitreiking is hier te vinden.

Corona nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste coronanieuws en de genomen maatregelen door de Rijksoverheid. De meest recente berichtgeving is bovenaan geplaast.

* Op 31 januari heeft het Kabinet besloten dat de basisscholen vanaf 8 februari weer fysiek onderwijs mogen geven. Het kabinet volgt daarmee de adviezen van het OMT op dat adviseerde om basisonderwijs, exclusief BSO, weer open te stellen. 

 

* Op 12 januari heeft minister-president Rutte een persconferentie gehouden over de stand van zaken betreffende het coronavirus. In deze persconferentie heeft de heer Rutte een aantal maatregelen voor het basis- en voortgezet onderwijs verlengd:

 • Al onze scholen blijven zeker tot 8 februari voor bijna alle leerlingen dicht. Voor deze leerlingen schakelen we over op online onderwijs.
 • Voor de volgende leerlingen en activiteiten blijven de scholen fysiek geopend:

  • Examenleerlingen (VO)
  • Voor het afnemen van schoolexamens in het voorexamenjaar (VO)
  • Praktijkgerichte lessen in het vmbo en Pro (VO)
  • Nieuwkomers (PO/VO)

 • Tot en met vrijdag 18 december en vanaf maandag 4 januari zal de noodopvang van kinderen met ouders in vitale beroepen en kwetsbare kinderen onder schooltijd geregeld worden. De school bepaalt om welke leerlingen het gaat.
 • Leerlingen in het middelbaar onderwijs dienen vanaf heden 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot de medewerkers. Leerlingen in het primair onderwijs hoeven geen afstand van elkaar te houden, omdat kinderen in die leeftijd volgens het OMT het virus minder overbrengen

-----

Telefonische hulplijn voor medewerkers

Heb je in deze corona-tijd misschien behoefte aan een (professioneel) luisterend oor? Bel dan met de telefonische hulplijn voor medewerkers. Je kunt hier met een maatschappelijk werker van Gimd praten over persoonlijke spanningen. Natuurlijk wordt je privacy hierbij gewaarborgd.

Klik hier voor meer informatie.

Actuele informatie over corona en (Amsterdamse) scholen vind je hier.

 

Telephone Helpline for Employees

Gimd – part of Zorg van de zaak- has launched a telephone helpline for employees. You can contact this dedicated phone line to discuss the personal tension you may be experiencing as a result of the coronavirus pandemic. In short, this helpline is intended to support you in dealing with the impact of the coronavirus on various areas of your life. The helpline operates in full conformity with the Dutch Privacy Act.

Clink here for more information

 

---     ---    ---

 

Genomen maatregelen:

Op 24 juni heeft minister De Jonge een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met een update van de stand van zaken betreffende het coronavirus. De brief is hier te vinden.

 

Samenvattend:

Basisonderwijs

 

 • Tot nu toe geldt in het primair onderwijs dat tussen leerlingen en leraren zoveel mogelijk de 1,5 meter gehandhaafd moet worden. Dat is niet meer nodig. Vanaf 1 juli kan de 1,5 meter tussen leerlingen en leraren in het primair onderwijs worden losgelaten. Leraren en andere volwassenen in de school moeten onderling nog wel steeds 1,5 meter afstand in acht nemen;
 • De reeds geldende hygiënemaatregelen blijven van kracht;
 • Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis;
 • Leerlingen gaan zoveel mogelijk met het eigen vervoer naar school.

 

Voortgezet onderwijs

 • Vanaf 1 juli zal de anderhalve meter tussen alle leerlingen onderling worden losgelaten, ook als ze 18 jaar of ouder zijn;
 • Vanaf 1 juli blijft de 1,5 afstand meter tussen leerling en leraar gelden;
 • Na de zomervakantie gaan onze scholen weer volledig open;
 • De reeds geldende hygiënemaatregelen blijven van kracht;
 • Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis;
 • Leerlingen gaan zoveel mogelijk met het eigen vervoer naar school.

 

* Onze PO-scholen gaan vanaf 8 juni weer volledig open. De leerlingen gaan vanaf dan weer vijf dagen per week naar school en de noodopvang stopt dan in zijn huidige vorm. Vanaf dat moment gaat de reguliere buitenschoolse opvang (bso) weer open.

Ook vanaf 8 juni blijven de volgende maatregelen van kracht:

 • Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school;
 • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school;
 • De school let erop dat leerlingen vaak hun handen wassen;
 • Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep;
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.

 

* Op 21 april heeft minister De Jonge een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met een update van de stand van zaken betreffende het coronavirus. De brief is hier te vinden.

Samenvattend:

Basisonderwijs

 • Alle kinderen in het basisonderwijs gaan vanaf 11 mei voor de helft van de tijd naar school;
 • De focus ligt vanaf 11 mei op het fysieke onderwijs. Afstandsonderwijs krijgt na 11 mei een andere, mogelijk beperktere invulling dan de afgelopen weken, afhankelijk van de lokale situatie;
 • De kinderopvang gaat vanaf 11 mei weer open. VSO, TSO, BSO zijn alleen beschikbaar voor de kinderen die op die dag fysiek onderwijs volgen;
 • Daarnaast blijft de noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen ook na 11 mei doorgaan. Er is maatwerk mogelijk in het zoeken naar oplossingen door onderwijs en kinderopvang waarbij de gemeente een regierol heeft;
 • De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
 • Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen;
 • Leerlingen en personeelsleden met klachten blijven thuis;
 • Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden getest op het coronavirus;
 • Medewerkers die behoren tot de risicogroep (volgens richtlijnen van het RIVM) werken vanuit huis.
 • Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet kunnen of willen, bespreken met de directeur of het schoolbestuur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor leerlingen.

Voortgezet onderwijs

 • Leerlingen van het voortgezet onderwijs gaan nog niet naar school, de scholen in het voortgezet onderwijs bereiden zich voor om vanaf 2 juni weer open te kunnen gaan voor de leerlingen. Meer informatie hierover volgt later.
 • Tot die tijd blijven we dus onderwijs op afstand verzorgen, met de bekende uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen, leerlingen van ouders in vitale beroepen en het eventueel afnemen van schoolexamens.

 

* Op 08 april heeft minister Slob een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de slaag-zakregeling voor 2019-2020. De brief is hier te vinden.

Samenvattend:

De slaag-zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere slaag-zakregeling. De regeling wijkt op de volgende punten af:

 • Tot 4 juni hebben leerlingen de mogelijkheid om het schoolexamen af te ronden;
 • Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het schoolexamen;
 • De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt;
 • Een leerling die gezakt zou zijn o.b.v. de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee of drie (in het geval van vmbo-bb en –kb) resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen);
 • Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.

 

* Op 31 maart heeft minister De Jonge een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met een update van de stand van zaken betreffende het coronavirus. De brief is hier te vinden.

Samenvattend:

 • De huidige maatregelen voor het onderwijs worden verlengd tot en met 28 april. Dit houdt in dat zowel onze basisscholen als onze scholen in het voortgezet onderwijs tot de meivakantie onderwijs op afstand blijven verzorgen.
 • Ondanks de uitzonderlijke situatie gaat de geplande meivakantie door. Een tijd waarin kinderen vrije tijd hebben en ook leraren vrij zijn.
 • Onze scholen voor voortgezet onderwijs zijn indien nodig geopend voor de afname van schoolexamens. De mate waarin dit het geval is, verschilt per school.
 • Onze scholen blijven noodopvang verzorgen voor kinderen van ouders in vitale beroepen.

 

* Op 24 maart heeft minister Slob een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de maatregelen omtrent het laten vervallen van de eindexamens en de verdere afronding van de schoolexamens. De brief is hier te vinden.

Samenvattend:

 • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.  
 • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
 • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
 • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.
 • In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
 • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak- en slaagregeling en de herkansingen.

 

* Op 18 maart heeft minister Slob een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de maatregelen omtrent de eindtoets in het basisonderwijs. De eindtoets zal in het huidige schooljaar geen doorgang vinden. De brief is hier te vinden.

 

Op 17 maart heeft minister Slob een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de maatregelen omtrent de schoolexamens in het voortgezet onderwijs. De brief is hier te vinden;

 

* Op zondag 15 maart heeft het kabinet bekend gemaakt dat de scholen met ingang van 16 maart tot en met 6 april 2020 sluiten. In de praktijk houdt dit in dat het onderwijs doorgaat maar dat onze scholen gesloten zijn voor de leerlingen. Een uitzondering daarop is de opvang van leerlingen van ouders die werken in vitale beroepen zoals de zorg, politie en brandweer en leerlingen in het voortgezet onderwijs die examen moeten doen. Voor de volledige lijst met vitale beroepen klikt u hier. De teams op de scholen van Esprit zullen de komende periode zo goed als mogelijk onderwijs op afstand organiseren voor de leerlingen.

 

In deze bijlage vindt u de brief die het College van Bestuur heeft verstuurd naar de ouders/verzorgers van onze leerlingen betreffende de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

Kwaliteitsherstelplan havo-afdeling Cartesius Lyceum

Het College van Bestuur van Esprit Scholen en de schoolleiding van het Cartesius Lyceum hebben besloten tot een kwaliteitsherstelplan voor de havo-afdeling van het Cartesius Lyceum. Dit herstelplan is een reactie op de beoordeling door de Inspectie van het onderwijs in het kwaliteitsonderzoek van de school over afgelopen schooljaar die niet voldoende was. Het College onderkent de kritiek van de Inspectie daar waar het gaat om de achterblijvende havo-resultaten. Zij herkent zich minder in de kritiek dat er onvoldoende zicht zou zijn op de ontwikkeling en begeleiding van de leerlingen. Vanzelfsprekend nemen het College van Bestuur en de schoolleiding de uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek door de Inspectie zeer serieus. Zij hebben daarom een ambitieus herstelplan ontwikkeld, dat ervoor moet zorgdragen dat de school binnen een jaar voldoet aan de beoogde kwaliteitseisen. De afgelopen jaren heeft vooral de focus gelegen op het versterken van de fysieke en sociale veiligheid binnen de school. Nu daardoor het leerklimaat verbeterd is, zal de aandacht meer gericht moeten worden op verbetering van resultaten.

 

Actiegerichte maatregelen

Het kwaliteitsherstelplan voorziet in een aantal concrete maatregelen die voor het schooljaar 2020/2021 worden genomen om het zicht op de leerlingen en hun leerresultaten te verbeteren. Zo benut de school de ervaring die in coronatijd is opgedaan om binnen de bovenbouw van de havo-afdeling te werken met een combinatie van verschillende lesvormen om de lestijd efficiënter te besteden en de leerlingen meer keuzemogelijkheden te bieden, waardoor de motivatie verhoogd wordt. Daarnaast wordt een datateam ingesteld om beslissingen te kunnen nemen vanuit aanwezige data-informatie binnen de school. Dat team wordt begeleid door de Universiteit van Utrecht. De medewerkers van het Cartesius Lyceum krijgen extra ondersteuning vanuit het programma ‘De Transformatieve School, om nog beter in te kunnen spelen op de behoeften van de leerlingen. Ook worden extra lessen georganiseerd ter ondersteuning van vrijwel alle vakken en zijn er twee interne zorgcoördinatoren en een remedial teacher aangesteld. Ten slotte zal een externe expert vanuit het programma ‘Leren Verbeteren', gefaciliteerd door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, binnen de school aan de slag gaan om het verbeterprogramma te begeleiden.

 

Borging van de ambities

Veel van de beschreven maatregelen zijn al in gang gezet en medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers worden hierbij zo goed mogelijk betrokken. Vanzelfsprekend zullen de voortgang en resultaten van het verbeterplan kritisch worden gevolgd door het College van Bestuur en de schoolleiding. Ook de Inspectie van het Onderwijs zal een vinger aan de pols houden. Het uiteindelijk doel is om de kwaliteit van de havo-afdeling van het Cartesius Lyceum structureel te verbeteren en om binnen een periode van een jaar weer te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Het College van Bestuur is blij met de constatering van de Inspectie dat de belangrijke voorwaarden om tot duurzame verbetering van de onderwijskwaliteit te komen -een positief klimaat en de wil om samen te werken- aanwezig zijn in de school.

Techcampus Amsterdam leidt een nieuwe generatie technische jongeren op

Vandaag vindt in de aula van het Mundus College de aftrap plaats voor de Techcampus Amsterdam.  20 vmbo scholen in Amsterdam, 3 mbo colleges en 15 bedrijven gaan de komende drie jaar in nauwe samenwerking met elkaar het technisch onderwijs geheel vernieuwen. Het moet moderner en aantrekkelijker, want Amsterdam kent een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen. Met de voorgenomen energietransitie en de intensivering van de woningbouw zal de behoefte aan vakmensen alleen maar groter worden. Tegelijk worden techniek en technologie ook belangrijker in alle andere domeinen, zoals in de zorg en ook in de landbouw. De scholen en bedrijven verwachten dat met het juiste aanbod meer kinderen dan nu zullen ontdekken dat zij aanleg voor en interesse in techniek hebben. Tegelijk zien zij voor zichzelf ook de taak het onderwijs zo in te richten dat de jongeren op een stimulerende manier hun talenten kunnen ontwikkelen. Ouders en hun kinderen zullen daarnaast ontdekken dat de keuze voor een techprofiel veel uiteenlopende en goede toekomstperspectieven biedt, in banen of beroepen die nu nog voor velen onbekend zijn.

De samenwerking tussen de scholen onderling mag uniek worden genoemd. Naast een gemeenschappelijk programma zullen vier scholen hun technische afdelingen bij elkaar voegen en laten landen in een nieuwe, hypermodern Techschool. De voorgenomen locatie wordt eind dit jaar bekend.

Het programma vanmiddag markeert de start van een intensieve en ambitieuze samenwerking. Het programma is, in verband met Coronamaatregelen, voor een gelimiteerde groep fysiek te volgen en voor anderen digitaal. De middag zal worden ingeleid met een keynote van Suze Gehem*, duurzame bouwvrouw en o.a. oprichter/directeur van de Groene Grachten.  

*Suze Gehem is genomineerd als Cobouw Bouwvrouw 2020-Jong Talent. Dit is een nieuwe categorie in de Cobouw bouwvrouwenverkiezing. Op 3 september in de middag wordt bekend wie de titel in de wacht sleept.